diumenge, 24 de gener de 2010

Parlem d'etiquetes

Avui farem les aclaracions oportunes del què volen dir les etiquetes que trobem en els productes catalans.La Denominació d’Origen Protegida (DOP) d’un producte agroalimentari és la denominació geogràfica d’una regió o d’una localitat que serveix per a designar un producte agrícola o alimentari originari del lloc en qüestió, la qualitat o característiques del qual són degudes exclusivament (o essencialment) al medi geogràfic on es produeix compresos els factors naturals i els factors humans. La producció, l’elaboració i la transformació del producte s’han de realitzar a la zona geogràfica delimitada.

Denominacions d’origen de vins
La Denominació d’Origen garanteix l’origen geogràfic i també la qualitat del vi, que el vi s’ha elaborat a partir d’unes determinades varietats i amb pràctiques vitícoles, enològiques i d’envelliment prèviament establertes.

Denominacions geogràfiques
La Denominació Geogràfica (DG) és un reconeixement comunitari per a les begudes espirituoses que s’elaboren en la zona geogràfica que els dóna el nom i de la qual obtenen el caràcter i les qualitats definitives.La Indicació Geogràfica Protegida (IGP) d’un producte agroalimentari és la denominació geogràfica d’una regió o un lloc determinats que serveix per designar un producte agrícola i alimentari originari d’aquest lloc concret, que té una qualitat determinada, la reputació i producció i/o transformació i/o elaboració del qual es realitzen en aquesta zona geogràfica delimitada.


La Marca Q de qualitat alimentària (Marca Q) és una marca propietat de la Generalitat de Catalunya que s’atorga a productes agroalimentaris que tenen unes característiques diferencials fixades per un reglament específic, que compleixen els requisits dels graus superiors de la normativa vigent en matèria de qualitat agroalimentària i que són certificades per entitats externes.

El distintiu de la Marca Q consisteix en un lacre de color vermell amb la lletra Q daurada al centre. En aquest lacre constarà la indicació «Qualitat Alimentària. Decret» (normativa d’autorització de cada producte) en color blanc sobre fons vermell i envoltant la Q.


L’Especialitat Tradicional Garantida (ETG) és una certificació de característiques específiques que reconeix, mitjançant un registre, un producte agroalimentari que presenta alguna de les característiques següents: s’ha obtingut a partir de matèries primeres tradicionals, o té una composició tradicional, o s’ha obtingut mitjançant un mètode de producció o transformació de tipus tradicional.


La certificació ecològica garanteix que els productes han estat produïts o elaborats seguint les normes de l’agricultura ecològica, i que han estat controlats en tot el seu procés de producció, elaboració, envasat i comercialització.


Els productes vegetals ecològics són productes cultivats sense adobs ni pesticides de síntesi química (fungicides, insecticides o herbicides). Per tant, sense residus d’aquestes substàncies.
Només s’utilitzen adobs orgànics i minerals naturals i es limita la fertilització de nitrogen a 170 kgN/ha i any (com a les zones vulnerables).
La sanitat vegetal es basa amb mètodes preventius, i tan sols es poden utilitzar fitosanitaris naturals que es troben recollits en l’Annex VIII del Reglament (CE) 834/2007.
No estan autoritzats els cultius transgènics.


Els productes animals ecològics són productes que provenen d’una ramaderia que proporciona unes condicions de vida dignes al bestiar i als ramats, amb respecte per les seves necessitats biològiques i de comportament.
L’alimentació d’aquest bestiar es realitza amb productes ecològics.
Els animals herbívors tenen accés a pastures, i les aus i els porcs, a patis.
Els allotjaments dels animals tenen una superfície mínima i permeten l’entrada d’abundant llum natural i estan perfectament ventilats.
La sanitat es basa en la selecció de races adequades, bones pràctiques zootècniques, densitat adequada i alimentació d’alta qualitat. Els antibiòtics com a tractament preventiu no estan autoritzats.


Els productes ecològics elaborats són productes agraris vegetals i animals transformats mitjançant tècniques que minimitzen les formes de contaminació i les pèrdues de qualitat, restringint l’ús d’additius i auxiliars tecnològics.

Què he de fer per aconseguir-la?
Per aconseguir la certificació del CCPAE cal estar inscrit al registre corresponent.
Per a formalitzar aquesta inscripció, heu de presentar la sol•licitud emplenada i signada, juntament amb la documentació que s’hi requereix i el justificant de l’ingrés bancari corresponent, a la seu del CCPAE, Av. Meridiana, 38 1a 08018 Barcelona.
Un cop rebuda la vostra sol•licitud es revisarà i si les dades facilitades són correctes i els documents han estat completament emplenats, els serveis d’inspecció es posaran en contacte amb vosaltres en un termini màxim de 40 dies.
A partir d’aleshores, l’inspector us vindrà a fer la primera visita per tal de redactar un informe que serà lliurat al Comitè de certificació juntament amb la vostra documentació. Després d’avaluar tot l’expedient i si resulta favorable es formalitzarà el registre i la inscripció al CCPAE.
Més informació: www.ccpae.orgLa Producció Integrada
és un sistema de producció d’aliments de Qualitat mitjançant mètodes respectuosos amb la salut humana i amb el medi ambient.

La Producció Integrada dóna resposta a les demandes de qualitat i seguretat en els aliments que exigeixen els consumidors responsables. La qualitat i la seguretat dels productes es garanteix mitjançant una certificació oficial.

Què aconsegueix?

Utilitzar tècniques de producció, comercialització i elaboració que garanteixen la qualitat dels productes.
Respectar amb aquestes tècniques el Medi Ambient i la Salut dels consumidors i dels pagesos perquè:
- Minimitzen l’ús de productes agroquímics i d’adobs en la producció d’aliments.
- Apliquen processos que afavoreixen la diversitat de l’ecosistema agrícola, ja que respecten la flora i la fauna autòctones, i potencien l’activitat conservadora del medi rural i del paisatge.
- Produir d’acord amb les tècniques que tenen en compte els moderns coneixements tècnics i científics.
- Adaptar les empreses agrícoles a la forma de producció intensiva per assegurar la viabilitat econòmica.

Com?
Els productors, elaboradors i envasadors dels aliments estan obligats a cumplir totes les condicions fixades prèviament a les normes tècniques de producció establertes per a cadascun dels cultius. Una d’aquestes normes és l’obligació de portar un Quadern d’Explotació i, si escau, un Quadern de Postcollita, on s’anoten totes les intervencions que fan sobre el cultiu i sobre els productes. Així es controla la història dels aliments, des del camp fins al punt de venda (traçabilitat).
Només se certifiquen els productes que compleixen estrictament la Norma EN-45011. Aquests productes s’identifiquen amb la marieta, el distintiu de Producció Integrada.

Qui ho garanteix?
El Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya i el Consell Català de la Producció Integrada garanteixen que els productes etiquetats amb el distintiu de Producció Integrada (imatge de la marieta) compleixen les normes establertes pel Decret 214/2002, que regula aquesta producció.
Més informació: www.producciointegrada.catEs considera artesania alimentària l’activitat d’elaboració de productes alimentaris, que complint els requisits assenyalats per aquesta matèria, estan subjectes a unes condicions durant tot el seu procés productiu que garanteixen als consumidors un producte final individualitzat, de bona qualitat i amb característiques diferencials, obtingudes gràcies a les petites produccions controlades per la intervenció personal de l’artesà/ana.

Els oficis regulats d’artesania alimentària els podem dividir en dos, els vinculats al lloc de treball i els vinculats al lloc de venda:

Vinculats al lloc de treball
- Melmelades i conserves de fruites
- Formatges i matons

Vinculats al lloc de venda
- Cansaladeria i xarcuteria
- Pastisseria
- Forn de pa
- Torrefactor de cafè
- Xurrer

Tot això i molt més ho podeu trobar a la web http://www.productesdelcamp.cat/